Crusher bv
België, Oost-Vlaanderen, 9506, Geraardsbergen, Aalstsesteenweg, 52B
Nederlands

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Crusher bv België

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de hierna genoemde termen de volgende betekenis: a. Koper: de (rechts)persoon aan wie Crusher een offerte uitbrengt of met wie Crusher een overeenkomst sluit. b. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Crusher bv. c. Crusher bv: de besloten vennootschap Crusher die een offerte aan de koper uitbrengt of een overeenkomst met Koper sluit. d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Crusher en haar Koper. e. Machines: geleverde installaties, apparaten, onderdelen, toebehoren en gereedschappen, alsmede hiermede samenhangende goederen, in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden uitsluitend beheerst door de na volgende Algemene Voorwaarden. 2. Afwijkende bedingen gelden slechts, indien Crusher en de koper die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de volgende Algemene Voorwaarden van kracht. 3. Algemene Voorwaarden van de koper gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 4. De koopovereenkomst komt tot stand onder de ontbindende voorwaarde, dat u binnen 5dagen na datum proforama-factuur / factuur of orderbevestiging de volledige koopsom heeft voldaan. Bij gebreke van tijdige en volledige betaling is de overeenkomst van rechtswege ontbonden.

Artikel 3 Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. 2. Als de koper aan Crusher gegevens, tekeningen etc. verstrekt, mag Crusher uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. 3. Voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen, vermeldingen van maten en gewichten, voorkomende in prijscouranten en bij aanbiedingen en/of orderbevestigingen is Crusher niet aansprakelijk. 4. De in de aanbiedingen genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af Geraardsbergen, EXW “ex-works”, conform de Incoterms 2020. Tenzij dit expliciet anders is overeengekomen. De prijzen zijn exclusief BTW en verpakking.

Artikel 4 Reclamaties
Opmerkingen/reclamaties op geleverde gebruikte machines worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden door Crusher niet in behandeling genomen.

Artikel 5 Montage en dergelijke
1. In de koopsom zijn de kosten van montage en inwerkingstelling niet berekend. 2. Indien onze monteur ten gevolge van omstandigheden, onafhankelijk van de wil van Crusher, niet regelmatig met de montage en de inwerkingstelling kan doorgaan, komen de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de Koper. 3. Crusher zal, behoudens zijn verantwoordelijkheden elders in deze Algemene Voorwaarden omschreven, nimmer aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade als bijvoorbeeld van bedrijfsstillegging, - vertraging, -stoornis of enige andere bedrijfsschade uit welken hoofde of welke aard ook. Crusher is overigens ook in het bijzonder nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, welke wordt veroorzaakt aan of door respectievelijk de werking of niet-werking van het door Crusher geleverde of bewerkte goed of door ter zake in zijn dienst zijnde personeel middellijk of onmiddellijk toegebracht aan goederen en personen welke of wie ook.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. Crusher is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkomingen in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens de koper. De nakoming van de verplichting uit garantie/reclame zoals omschreven geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding ook die inzake bedrijfsschade (stilstand-schade ,derving van inkomsten en andere indirecte schade van welke aard dan ook) en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derde wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 2. Crusher is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove)schuld van ondergeschikten of van andere die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld. 3. Crusher aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door of namens haar verstrekte adviezen. 4. Crusher is niet aansprakelijk voor schade aan motorvoertuigen van derden die zich op haar terrein bevinden.

Artikel 7 Garantie
1. Crusher levert gebruikte machines. Op basis hiervan kunnen geen garanties op kwaliteit en levensduur gegeven worden. Garanties zijn enkel van toepassing indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 2. Crusher kan de juistheid van de urenstanden en bouwjaren niet met zekerheid toetsen, waardoor er geen garanties verleend kunnen worden op deze factoren. 3. Crusher biedt de koper (op eigen kosten) de gelegenheid de machine zelf te onderwerpen aan een inspectie. Crusher bepaalt de locatie en het tijdstip van de inspectie. 4. Indien er van garantie sprake is bestaat deze daarin, dat Crusher de gebreken aan het geleverde zo spoedig mogelijk voor zijn rekening herstelt, vervangt of een evenredig deel van de factuur crediteert, voor zover de koper aantoont dat zij binnen de onder sub 1. genoemde garantiebepalingen aan het licht zijn gekomen of geheel of ten dele een gevolg zijn van ondeugdelijk materiaal en/of onjuiste constructie of bewerking. 5. Het nakomen van de garantiebepalingen geldt als enige en algehele schadevergoeding, elke verdere aansprakelijkheid hetzij door directe of indirecte schade, kosten en belangen uit welke hoofde dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 6. De onderdelen, welke door hun geaardheid of bedrijfsomstandigheden aan voortijdige slijtage onderhevig zijn, vallen niet onder de garantiebepalingen, evenmin als schade ten gevolge van nalatige- en ondeskundige behandeling, overmatige belasting of andere invloeden. 7. Mocht de koper gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Crusher verrichten, of door anderen laten verrichten, dan vervalt onmiddellijk de garantieverplichting van Crusher bv. De koper heeft niet het recht betaling te weigeren op grond dat Crusher zijn garantieverplichting niet, nog niet, of niet ten volle heeft nagekomen. 8. Indien Crusher bepaalde onderdelen van in reparatie gegeven goederen vervangt, worden deze vervangen onderdelen zijn eigendom.

Artikel 8 Veranderingen
1. Wijzigingen of annuleringen ener koopovereenkomst behoeven de schriftelijke instemming van Crusher bv. 2. Indien de Koper de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren, dan is hij gehouden alle schaden en kosten, voortvloeiende uit de wijziging of annulering, aan Crusher te vergoeden.

Artikel 9 Levering
1. Levering vindt plaats in conditie ”As-is”, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 2.Ten opzichte van de overeengekomen tijden van levering geldt, dat zij slechts bij benadering kunnen worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de termijnen van levering zoveel mogelijk na te komen, is Crusher nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding. 3. Zodanige overschrijding geeft de Koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst, of betaling der goederen te weigeren, noch verplicht dit Crusher tot enigerlei vergoeding aan de koper, noch tot levering uit voorraad. 4. Levering zal pas geschieden als de Koper volledig aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Bij geen of onvolledige nakoming van de verplichtingen zal de betreffende machine de locatie van Crusher niet verlaten.

Artikel 10 Overmacht
Onder overmacht zijn mede begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte in de weg te staan, zoals niet of niet tijdige levering aan Crusher door zijn leverancier, alsmede indien Crusher de hem door zijn leverancier verkochte goederen niet of niet tijdig ontvangt, in welke gevallen Crusher de keus heeft de levering uit te stellen of de koopovereenkomst te annuleren.

Artikel 11 Prijs
1. De door Crusher genoemde verkoopprijs is gebaseerd op zijn inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer een dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor levering van de goederen verhoogd wordt, heeft Crusher het recht die verhoging aan de koper door te berekenen. 2. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze clausule is zij in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de Euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin Crusher de goederen gekocht heeft.

Artikel 12 Betaling
1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de koper verplicht op verzoek van Crusher een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de koper hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Crusher heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de koper te verhalen. 2. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van Crusher of op een door Crusher aangewezen rekening. 3. Tijdens de uitvoering van een overeenkomst is Crusher gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de koper op verzoek en ten genoegen van Crusher zekerheid gesteld heeft voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, moet de betaling geschieden contant zonder korting voor levering der goederen, onverschillig of al het verkochte of slechts een deel daarvan geleverd wordt. Schuldvergelijking is niet toegestaan. 5. Zolang de koper de door hem verschuldigde koopsom, voor zover opeisbaar niet heeft voldaan, is Crusher gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. 6. Het verkochte blijft eigendom van Crusher, totdat de koper aan al zijn verplichtingen uit, of naar aanleiding van de koopovereenkomst heeft voldaan. Voordien staat het de koper derhalve niet vrij het verkochte door te verkopen, op enigerlei wijze te bezwaren, te verwerken of daarvoor op enige andere wijze te beschikken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Crusher. 7. Van de dag af, dat betaling had moeten plaatsvinden, moet de Afnemer als rente over het door hem verschuldigde bedrag betalen het, op de vervaldag geldende, officiële rente voor handelstransacties van de Europese Centrale Bank, verhoogd met 4,5%. 8. Indien de betalingstermijn met meer dan een maand is overschreden, is Crusher bevoegd om de daaraan verbonden incassokosten te berekenen, indien hij voor het innen van de vorderingen gebruik maakt van daartoe geëigende personen of instellingen.

Artikel 13 Risico-overgang
1. Bij koop vindt de levering plaats af fabriek, EXW “ex-works”, conform de Incoterms 2020; het risico van de zaak gaat over op het moment dat Crusher deze ter beschikking stelt aan de koper. 2. Ongeacht het in 13.1 bepaalde kunnen Crusher en de koper overeenkomen dat Crusher voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op koper. De koper kan zich tegen deze risico’s verzekeren. Verbintenissen, tegenover derden aangegaan, brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang en voor rekening van de koper te zijn aanvaard. 3. Als bij koop sprake is van inruil en de koper in afwachting van levering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij de koper tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van Crusher.

Artikel 14 Wanprestatie van de Afnemer
1. Indien de koper een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij in staat van faillissement verklaard wordt, indien hij surseance van betaling vraagt, indien hij overgaat tot liquidatie van zijn zaken of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, heeft Crusher het recht om de koopovereenkomst of het nog niet uitgevoerde deel als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en om de geleverde, doch nog onbetaalde goederen terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente. 2. Bij niet nakoming van een zijner verplichtingen is de koper in verzuim door het enkel verstrijken van enige overeengekomen termijn, zonder dat ingebrekestelling vereist is. 3. Een reclamatie schort de betalingsverplichtingen niet op. 4. Indien opdrachtgever gedurende meer dan veertien dagen in gebreke blijft met betaling/en/of afname, is Crusher zonder nadere aankondiging gerechtigd de verkochte zaken weer te verkopen, in welk geval de gedane aanbetaling aan Crusher vervalt als vergoeding voor de door haar geleden schade.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
1. Na levering blijft Crusher eigenaar van geleverde zaken zolang de koper: a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten. b. Voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen. c. Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan. 2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren. 3. Nadat Crusher zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. De koper staat Crusher toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. 4. Als Crusher geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan Crusher te verpanden.

Artikel 16 Sanctielanden
1. Crusher bv houdt zich aan de Europese regelgevingen die zijn opgelegd door de OFAC (Chapter 6 of the UN Charter) met betrekking tot sanctielanden. Op basis van deze regelgevingen doet Crusher geen, of beperkte, transacties met landen die zijn opgenomen in de lijst met sanctielanden. 2. De koper wordt verboden de geleverde goederen naderhand te verkopen naar een sanctieland dat staat beschreven op de website van OFAC, door middel van het kettingbeding dat wordt opgelegd door de EU en de OFAC. 3. Crusher neemt geen verantwoordelijkheid als de koper de geleverde goederen doorverkoopt naar een sanctieland. 4. Krommenhoek heeft het recht om een aanbieding in te trekken bij het vermoeden dat de regelgevingen met betrekking tot de sanctielanden niet worden nageleefd.

Artikel 17 Opslag
1. Indien de koper machines niet in ontvangst neemt, deze niet komt/laat afhalen of aflevering op het door de koper opgegeven adres niet mogelijk is, worden de machines maximaal 30 dagen, of langer indien Crusher dat wenselijk acht, voor rekening en risico van de koper opgeslagen. Crusher heeft in dit geval, evenals bij iedere andere (toerekenbare) tekortkoming van de koper, te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst na schriftelijke ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te (doen) ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.

Artikel 18 Vertalingen
1. Indien van deze Algemene Voorwaarden een vertaling wordt gemaakt en er interpretatie verschillen mochten ontstaan tussen de Nederlandse tekst en de teksten in de vreemde taal, is de Nederlandse tekst beslissend.